Przeprowadzenie warsztatów eksperckich wraz z konferencją podsumowującą - I Konwentu Sołtysów i Rad Sołeckich Gminy Potęgowo

Runowo

 • Budżet zlecenia: 2000.00
 • Do końca pozostało: 0
 • Liczba zgłoszeń: 0
 • Praca zdalna: Nie

ROZEZNANIE CENOWE – celem przygotowania zapytania ofertowego

W RAMACH OPERACJI „I Konwent Sołtysów i Rad Sołeckich Gminy Potęgowo – warsztaty eksperckie i konferencja”;
operacja do realizacji w Planie Operacyjnym KSOW w latach 2016-2017 w województwie pomorskim

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Fundacja Bocianie Gniazdo w Runowie

Runowo 23; 76-230 Potęgowo

******************dlaczego ukryte

Prezes Fundacji Marta Rutkiewicz – ***********dlaczego ukryte

Wiceprezes Fundacji Joanna Sypuła – ***********dlaczego ukryte

 1. Nazwa przedmiotu zamówienia:

a. Przeprowadzenie szkolenia z zakresu praw i obowiązków osób pełniących funkcję Sołtysa, członka Rady Sołeckiej – zakres merytoryczny (przykładowy konspekt):

 • Podstawy prawne – prawa i obowiązki (ustawa o funduszu sołeckim, ustawa o finansach publicznych).
 • Charakter funduszu sołeckiego, charakter przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego – uwarunkowania prawne i ograniczenia.
 • Odpowiedzialność mieszkańców, sołtysa, radnych i wójta - kto za co odpowiada.
 • Zasady organizacji zebrań wiejskich dotyczące przyjęcia zadań realizowanych z funduszu sołeckiego
 • Zakres dopuszczalnych wydatków ze środków funduszu sołeckiego.

Termin szkolenia - 2 kwietnia 2016 (sobota)

czas trwania szkolenia – min. 1,5 h; w tym ok.1h warsztat/wykład + ok. 0.5h panel dyskusyjny,

wykładowca zapewnia materiały szkoleniowe – konspekt szkolenia oraz materiały szkoleniowo-dydaktyczne (materiały szkoleniowe mogą być przekazane w formie papierowej lub na nośniku elektronicznym w ilości min. 1 szt. najpóźniej na tydzień przed terminem szkolenia)

 1. Przeprowadzenie szkolenie z zakresu dysponowania Funduszem Sołeckim – zakres merytoryczny (przykładowy konspekt):
 • Fundusz Sołecki jako narzędzie oddolnych inicjatorów lokalnych przedsięwzięć.
 • Kalendarium działań związanych z Funduszem Sołeckim:
 • Wniosek sołectwa.
 • Kontrola wniosku sołectwa przez wójta gminy.
 • Procedura odwoławcza.
 • Granice dopuszczalnych zmian we wniosku sołectwa i tryb ich przeprowadzenia.
 • Nowe przedsięwzięcia - zgłaszane w trakcie roku - w aspekcie dopuszczalnych zmian w przedsięwzięciach funduszu sołeckiego
 • Zwiększenie środków ponad kwotę określoną we wniosku sołectwa –kiedy i na jakich zasadach.
 • Realizacja zadań wspólnych w sołectwach – aspekty praktyczne.
 • Omówienie nieprawidłowości w zakresie wniosków sołectw.

Termin szkolenia - 2 kwietnia 2016 (sobota)

czas trwania szkolenia – min. 1,5 h; w tym ok.1h warsztat/wykład + ok. 0.5h panel dyskusyjny,

wykładowca zapewnia materiały szkoleniowe – konspekt szkolenia oraz materiały szkoleniowo-dydaktyczne (materiały szkoleniowe mogą być przekazane w formie papierowej lub na nośniku elektronicznym w ilości min. 1 szt. najpóźniej na tydzień przed terminem szkolenia)

 1. Przeprowadzenie szkolenie z zakresu programu Odnowa Wsi – partycypacyjny proces kształtowania warunków życia ludzi na obszarach wiejskich, którego animatorem i podmiotem jest społeczność lokalna. Cel warsztatu – nabycie wiedzy uczestników szkolenia o programie Odnowa Wsi,

zakres merytoryczny (przykładowy konspekt):

 • Idea odnowy wsi – wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich
 • Odnowa wsi – próba definicji
 • Cechy Odnowy Wsi
 • Piramida Odnowy Wsi (obszary oddziaływania)
 • Zasady odnowy Wsi (5 zasad lidera i grupy odnowy wsi)

Termin szkolenia - 2 kwietnia 2016 (sobota)

czas trwania szkolenia – min. 1,5 h; w tym ok.1h warsztat/wykład + ok. 0.5h panel dyskusyjny,

wykładowca zapewnia materiały szkoleniowe – konspekt szkolenia oraz materiały szkoleniowo-dydaktyczne (materiały szkoleniowe mogą być przekazane w formie papierowej lub na nośniku elektronicznym w ilości min. 1 szt. najpóźniej na tydzień przed terminem szkolenia)

 1. Przeprowadzenie szkolenia z zakresu - Trening kompetencji społecznych i rozwoju osobistego - innowacyjne wykorzystanie potencjału regionu (zasobów kapitału ludzkiego) na obszarach wiejskich.

Termin szkolenia 3 kwietnia 2016 (niedziela)

czas trwania szkolenia – min. 3 h; zajęcia warsztatowe mogą być podzielone na 2 bloki programowe, wg. uznania prowadzącego/prowadzącej

wykładowca zapewnia materiały szkoleniowe – konspekt szkolenia oraz materiały szkoleniowo-dydaktyczne (materiały szkoleniowe mogą być przekazane w formie papierowej lub na nośniku elektronicznym w ilości min. 1 szt. najpóźniej na tydzień przed terminem szkolenia)

 1. Przeprowadzenie warsztatów animacji społecznej – warsztaty taneczno-ruchowe w zakresie animacji i zabaw dla dzieci, młodzieży i dorosłych, których celem jest integracja środowiska lokalnego. Poprzez realizację warsztatów z uczestnikami projektu, nabiorą oni wiedzę oraz świadomość roli animatora społecznego jako ważnego lokalnego Lidera.

Termin szkolenia - 3 kwietnia 2016 (niedziela)

czas trwania szkolenia – min. 1,5 h; zajęcia warsztatowe ruchowo-taneczne z wykorzystaniem zabaw z chustą Klanza i innych narzędzi edukacyjno-animacyjnych.

Wykładowca zapewnia materiały szkoleniowe – konspekt szkolenia oraz materiały szkoleniowo-dydaktyczne (jeśli dotyczy - materiały szkoleniowe mogą być przekazane w formie papierowej lub na nośniku elektronicznym w ilości min. 1 szt. najpóźniej na tydzień przed terminem szkolenia)

 1. Przeprowadzenie szkolenia z zakresu: Wykorzystanie Funduszy Europejskich szansą pozyskania zewnętrznych środków na rozwój obszarów wiejskich i realizację oddolnych inicjatyw społecznych na przykładzie zrealizowanych projektów. Prezentacja Katalogu „dobrych praktyk”.

Termin szkolenia - 3 kwietnia 2016 (niedziela)

czas trwania szkolenia – min. 1,5 h; w tym ok.1h warsztat/wykład + ok. 0.5h panel dyskusyjny,

Wykładowca zapewnia materiały szkoleniowe – konspekt szkolenia oraz materiały szkoleniowo-dydaktyczne (materiały szkoleniowe mogą być przekazane w formie papierowej lub na nośniku elektronicznym w ilości min. 1 szt. najpóźniej na tydzień przed terminem szkolenia)

 1. Termin składania odpowiedzi:

Do 6 marca 2016 (niedziela) na pocztę: ******************dlaczego ukryte

W odpowiedzi należy podać dokładne dane oferenta, kwotę brutto, netto oraz stawkę podatku VAT.

Dopuszcza się w ramach realizacji operacji zawieranie umów cywilno-prawnych.

 1. Informacje dodatkowe:

Dopuszcza się składanie odpowiedzi na wybrane tematy szkoleń/warsztatów.

Wszystkie warsztaty/szkolenia będą realizowane na terenie „Pałacu pod Bocianim Gniazdem”; Runowo 23; 76-230 Potęgowo; www.runowo.pl; www.fundacja.runowo.pl

Na prośbę oferenta Organizator może zapewnić nieodpłatnie zakwaterowanie dla prelegentów w dn. 1/2.IV.2016 lub 2/3.IV.2016.

Propozycja wykonania zlecenia

Dane właściciela ogłoszenia
 • Ocen pozytywnych: 0 / 0 (0%)
 • Terminowość:
 • Jakość:
 • Cena:
 • Komunikacja:
 • Ilość ostrzeżeń: 0

Opcje

Słowa kluczowe

fundusz sołecki, rozwój obszarów wiejskich, szkolenia dla sołtysów, warsztaty dla liderów
Dotacje na innowacje
dotacje na innowacje